E-számla jogszabályok

eszamla4Az elektronikus számlát technikailag a minősített szolgáltatótól igényelt legalább fokozott biztonságú digitális aláírás (tanúsítvány) és időpecsét megléte különbözteti meg a számítógéppel előállított számlától. Az így készült elektronikus számla adóigazgatási szempontból egyenértékűnek tekintendő a hagyományos, papíralapú számlával.

A számítógéppel előállított számlák önmagukban, nyomtatás, aláírás és pecsét nélkül, elektronikus úton küldve nem számítanak hitelesnek, még akkor sem, ha az előállításukra használt szoftver a követelményeknek (szigorú sorszámozás biztosítása és egyéb formai elemek) eleget tesz, ezen számlákat mindenképpen ki kell nyomtatni, aláírni és lepecsételni.

 

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere:

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

 APEH Közlemény az elektronikus számlázásról (2005. 08. 31.)

 


1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
[...]
13. § (1) [...] 16. számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú, vagy a vevővel történt megállapodás alapján - külön jogszabály által meghatározottak szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat [...]
[...]
43. § (7) Elektronikus úton kibocsátott számla, egyszerűsített számla esetében az eredet hitelességét, a tartalom sértetlenségét, valamint a dokumentum olvashatóságát fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel, vagy elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) történő továbbítással kell biztosítani. EDI rendszerben történő számlázásokról az adóalanyoknak havonta papíralapú kiegészítő összesítő dokumentummal kell rendelkezniük. A kiegészítő összesítő dokumentumra a számviteli törvénynek a számviteli bizonylatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
[...]
71. § (11) Az adópolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kap arra, hogy az informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg az elektronikus számla kibocsátásával, megőrzésével és adóügyi kezelésével kapcsolatos szabályokat.
[...]


20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 71. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. § (1) Az elektronikus úton kiállított számla, vagy egyszerűsített számla (a továbbiakban együtt: elektronikus számla) adóigazgatási azonosításra akkor alkalmas, ha
a) tartalmazza az áfa-törvény 13. §-a (1) bekezdésének 16-17. pontjaiban meghatározott adatokat,
b) a vevővel, megrendelővel történt előzetes szerződés alapján, a 2. §-ban előírt módon bocsátották ki, és
c) az áfa-törvény 43. §-ának (7) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelel.

(2) Az elektronikus számla az áfa-törvény 43. §-ának (7) bekezdésében meghatározott feltételek szerint adóigazgatási azonosításra akkor felel meg, ha az adóalany az elektronikus számla
a) eredetének hitelességét,
b) tartalmának teljességét, megváltoztathatatlanságát, sértetlenségét,
c) értelmezhetőségét (olvashatóságát),
d) a jogosultak általi hozzáférhetőségét, valamint
e) a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés elleni védelmét a kibocsátáskor és a számla megőrzésére külön jogszabály által előírt időtartam alatt is biztosítja.

2. § (1) Elektronikus számla
a) legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus adat formájában, vagy
b) elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával létrehozott elektronikus adat formájában bocsátható ki.
(2) Az elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával elektronikus számla a felek által e rendelet 1. számú melléklete szerint ajánlott tartalommal, előzetesen, írásban kötött szerződés alapján bocsátható ki.
(3) Az elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával kibocsátott elektronikus számla esetén a számlát kibocsátó köteles havonta a havi bevallás benyújtására előírt határidőben az e rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal papír alapú összesítő dokumentumot két példányban kiállítani.
(4) Az összesítő dokumentum egyik példányát a számlát kibocsátó a vevő adóalanynak megküldi, a másik példányát pedig megőrzi.

3. § Amennyiben az adóalany ugyanannak a vevőnek, megrendelőnek kibocsátott több elektronikus számlát tartalmazó elektronikus számlaköteget állít ki, az egyes számlák azonos adatait elégséges egyszer feltüntetni, feltéve, hogy az összes számla valamennyi adata hozzáférhető. A 2. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a számlaköteget kell legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátni.

4. § (1) Az elektronikus számlát és az összesítő dokumentumot a kiállítása szerinti eredeti formában, az áfa-törvény 13. § (1) bekezdésének 26. pontjában meghatározott Közösség területén kell megőrizni.
(2) Az adóalany az adóhatóság felhívására az elektronikus számlát és az összesítő dokumentumot ellenőrzés céljából 3 munkanapon belül bemutatja.
(3) A helyszíni ellenőrzés során az adóalany az adóhatóság részére a számlák olvashatóságához szükséges számítástechnikai eszközöket, az eszközök használatához szükséges dokumentációt biztosítja, a szükséges felvilágosítást megadja. Az adóalany az általa megőrzött számlák másolatát az adóhatóság felhívásában meghatározott csoportosításban és az adóhatóság által közzétett formátumban is köteles az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
(4) Aki külön jogszabály szerint adóvisszatérítés miatt számla bemutatására kötelezett az adatokat az adóhatóság által közzétett formátumban is az adóhatóság rendelkezésére bocsátja.
(5) Az adóhatóság a helyszíni ellenőrzés során jogosult az elektronikus számla kiállításának folyamatát oly módon ellenőrizni, hogy felügyelete mellett az adóalany számlát bocsát ki.
(6) Amennyiben a számlát a teljesítésre kötelezett adóalany nevében, képviseletében eljáró harmadik fél adóalany bocsátja ki, amely több adóalany nevében is eljár, a számlákat és az összesítő dokumentumokat képviselt adóalanyonként elkülönítve kell nyilvántartania.

5. § Az elektronikus aláírás alkalmazásával kiállított számlák megőrzésének részletszabályait külön jogszabály határozza meg.

6. § Az elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával létrehozott elektronikus számla megőrzése során a számla megőrzője köteles az 1. § (2) bekezdésében foglalt feltételeket a számla őrzése alatt folyamatosan biztosítani.

7. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően végrehajtott elektronikus számlázás során kell alkalmazni.


2000. évi C. törvény a számvitelről
[...]
167. § (5) Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel e törvény előírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történő alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más jogszabály is meghatározhatja.
[...]
169. § (5) Az elektronikus formában kiállított bizonylatot - az elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály előírásainak, valamint a 167. § (5) bekezdése szerinti feltételeknek a figyelembevételével - elektronikus formában kell megőrizni, oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.
[...]

A jogszabály teljes szövege itt olvasható!